Dla dłużników

W postępowaniu egzekucyjnym powadzonym przez komornika sądowego, dłużnik też ma swoje prawa których komornik ma obowiązek przestrzegać a gdy są naruszane, dłużnik ma do dyspozycji instrumenty prawne aby tych swoich praw dochodzić. Postępowanie egzekucyjne uregulowane jest Kodeksem postępowania cywilnego który zawiera przepisy dotyczące egzekucji z wierzytelności (w tym również z rachunku bankowego), z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości oraz z nieruchomości. Na czynności komornika przysługuje dłużnikowi skarga do sądu rejonowego przy którym ten komornik działa a jeżeli dłużnik uważa, że komornik popełnił na jego szkodę przestępstwo, może powiadomić o tym organy ścigania. Najczęściej chodziłoby o przestępstwo nadużycia uprawnień /niedopełnienia obowiązków które jest określone w art. 231 Kodeksu karnego który to przepis stanowi, że:
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Skarga na czynności komornika podlega opłacie w kwocie 100 złotych ale komornik za pośrednictwem którego wnoszona jest do sądu, może uznać skargę za zasadną i naprawić naruszenie. Z kolei zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa jest bezpłatne przy czym należy mieć na uwadze że przestępstwo przekroczenia uprawnień / niedopełnienia obowiązków jest przestępstwem umyślnym.

To, co najczęściej niemile zaskakuje dłużników w postępowaniu egzekucyjnym a co jednakże nie stanowi nadużycia, to zajęcie konta bankowego dłużnika bez wcześniejszego powiadomienia go o tym. Dzieje się tak dlatego, że od pewnego czasu zajęcia kont bankowych dokonywane są elektronicznie w rezultacie czego bank blokuje środki zanim dłużnik otrzyma stosowną informację pocztą poleconą od komornika. Prócz tego, wielu dłużników pyta o to, czy komornik z automatu otrzymuje informację z banku o założeniu przez dłużnika nowego konta bankowego. Odpowiedź brzmi: nie, nie otrzymuje takiej informacji z urzędu lecz sam musi o to zapytać: http://zadluzeni.org.pl/informacje-o-kontach-bankowych-z-systemu-ognivo/. I, jak napisano w poradzie wskazanej wyżej, komornik rzadko kiedy w ciągu kilku miesięcy prowadzenia postępowania egzekucyjnego wysyła ponowne zapytanie o rachunki bankowe dłużnika.